Algemene Voorwaarden

Cinderella Wedding Services / Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Definities: 

·           In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.

·           Cinderella Wedding Services: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Beresteinlaan 623, 2542JR te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69782342. Hierna genoemd als verkoper

·           Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

·           Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

·           Partijen: de partijen bij de overeenkomst; de verkoper en de wederpartij gezamenlijk.

·           Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en de verkoper tot stand gekomen afspraken, waarmee de verkoper zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten als bedoeld in het volgende lid.

·           Dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door de verkoper ten behoeve van de wederpartij te verlenen diensten, waaronder begrepen de facilitaire ondersteuning, in de ruimste zin des woords, bij een bruiloft of ander event, één en ander in combinatie met de beschikbaarstelling dan wel levering van zaken door Cinderella Wedding Services.

·           Event: de gelegenheid op een bepaalde dag en gedurende een bepaald tijdsbestek ten aanzien waarvan de verkoper zijn diensten verleent. Er is in geen enkele zin sprake van overdraagbaarheid van de verantwoordelijkheden of gemaakte afspraken met exploitanten van eventlocaties.

·           Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 1.Object van deze overeenkomst.
1.1.Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur, uitleen of gebruikmaking van de in de overeenkomst genoemde goederen of diensten, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder. 

Artikel 2.Duur van de overeenkomst.

2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode of vooraf vastgestelde dag.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag. 

Artikel 3.Levering en terugbezorging.

3.1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/ uitleen contract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg. 
3.2.Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 4.Leveringstermijn.

4.1.Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.  
4.2.Wanneer het gaat om een dienstverlening is de contractueel vastgelegde datum of laats gemaakte revisie op de overeenkomst bindend.

Artikel 5.Verplichtingen huurder.

5.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om; 
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/ of overhandigd, te behandelen; 
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; 
d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren; 
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden. 
5.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken: 
a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.); 
b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst; 
c. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie.
d. De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de eventlocatie. De prestaties van Cinderella Wedding Services zijn niet locatie afhankelijk tenzij anders besproken vooraf

Artikel 6.Waarborgsom/aanbetaling.
6.1. Alvorens de overeenkomst van kracht is, is de huurder verplicht een vooruitbetaling te maken van een vooraf besproken bedrag.
6.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/ reiniging als in artikel “Opzegging/ ontbinding” lid 2 bedoeld. 
6.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven of te verrekenen met het restbedrag

Artikel 7.Verzekering.

7.1.De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand. 

Artikel 8.Schade en gebreken.

8.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/ of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
8.2. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. 

Artikel 9.Opzegging/ ontbinding.
9.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode of dag kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Indien de voorschot betaald is kan de opzegging door de huurder slechts geschieden doormiddel van een opzegtermijn van 30 dagen voor de bruikleen datum de verhuurder op de hoogte te stellen. Indien de huurder zich niet aan de opzegtermijn van 30 dagen voor de bruikleen datum houdt, dan mag verhuurder de gehele huursom in rekening brengen.
9.2. Bij annulering van de overeenkomst, wordt de huurder naar inziens van de verhuurder een eenmalige voucher aangeboden van de vooruitbetaling.
a. Deze voucher heeft een geldigheid van 12 maanden na verstrekking van de voucher.
b. Deze voucher is niet naam gebonden en mag overgedragen worden binnen relationele of zakelijke kringen.
9.3. De gemaakte uren en administratiekosten moeten lager zijn dan de vooruitbetaling of waarborgsom. Indien dit niet het geval is, is de verhuurder gerechtvaardigd om het restant in rekening te brengen.
a. Per opmaak van een overeenkomst of wijziging/annulering wordt één uur tijd in rekening gebracht.
b. Dit tegen een tarief van €45,- per uur.
9.4. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 
9.5. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding tegen finale kwijting.
 
 Artikel 10.Wijzigingen.

10.1.Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Wanneer de besproken wijzigingen niet schriftelijk bevestigd zijn, zijn de originele afspraken van toepassing.
10.2.Wanneer op het event blijkt dat de situatie nog niet beschikbaar is voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten, wordt er na één uur na het afgesproken tijdstip een overuren tarief in rekening gebracht van €25,- per uur. Dit komt bovenop het restantbedrag en wordt achteraf schriftelijk bevestigd.

Artikel 11.Betalingen, prijzen & kosten.

11.1.  De wijze van betaling zal in onderling overleg worden bepaald. 
11.2.   Het aanbod van Cinderella Wedding Services vermeldt een zo nauwkeurig mogelijk opgave van de prijs- en kostenfactoren. Alle door van Cinderella Wedding Services vermelde prijzen en kosten zijn exclusief btw. Een aanbod gericht aan particuliere consumenten vermeldt prijzen en kosten (mede) inclusief btw.
11.3.  Extra kosten, zoals extra reiskosten en extra kosten in verband met langer verblijf op de locatie van het event, gemaakt als gevolg van een omstandigheid die aan de wederpartij of exploitant van de eventlocatie kan worden toegerekend, kunnen te allen tijde aan de wederpartij worden door berekend.
11.4.  De wederpartij is gehouden tot vooruitbetaling van een nader te bepalen aanbetaling, met dien verstande dat de resterende contanten op de dag van het event overhandigd dienen te worden voor de uitvoering van de vastgelegde dienstverleningen. Cinderella Wedding Services is niet eerder gehouden (verder) uitvoering aan de overeenkomst te geven dan nadat de wederpartij alle op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Cinderella Wedding Services is nagekomen.
11.5.Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Cinderella Wedding Services aangewezen wijze. Betalingen middels overboeking dienen te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de door Cinderella Wedding Services overigens voorgeschreven wijze.

Artikel 12.Toepasselijk recht.
12.1Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. 

Artikel 13.Geschillen.

13.1.Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.4